SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/023 | 9300 Csorna, Kossuth Lajos u. 30

Intézmény logo

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

 1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. Frissítve: 2021. 10. 12.

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

1. Hivatalos név (teljes név)

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

2. Székhely

9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utolsó esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 96 261 460

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utolsó esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

nincs

6. Központi elektronikus levélcím

szakisk@kossuth-csorna.edu.hu

7. A honlap URL-je

https://kossuth-csorna.hu/

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Székhely: 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.

Telefon: +36 96 261 460

Postacím: 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.

email: szakisk@kossuth-csorna.edu.hu

 

hétfőtől péntekig: 8:00-14:00

 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

10. Az ügyfélfogadás rendje

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

A Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola szervezeti struktúra ábrája

2. Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum

A Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola vezetőinek elérhetőségei

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Név: Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

Székhely: 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.

Telefon: +36 96 261 460

Postacím: 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.

E-mail: szakisk@kossuth-csorna.edu.hu

Honlap: https://kossuth-csorna.hu/

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8:00 - 14:00

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

nincs

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

1.4. Közalapítványok

 

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

nincs  

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

nem releváns

1.5. Lapok

 

I. Közzétételi egység: Lapok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

nincs

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1. Telefonszám: +36-1-795-1700, +36-1-795-6766
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7. Költségvetési szervek

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nincs

2. A költségvetési szerv vezetője, amely elérhetősége

nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. Frissítve: 2021. 10. 14.

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a szervezeti és működési szabályzatot vagy ügyrendet az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskörének gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékes területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből fizetett közszolgáltatások megnevezése

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből származó közszolgáltatások tartalmának leírása

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből folyósított közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Képzéseink

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből fizetett közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Soproni Szakképzési Centrum saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Soproni Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében, a szakképzésről és a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel, a tanulói jogviszonnyal (KRÉTA tanügyi rendszer), a felnőttképzési jogviszonnyal (e-KRÉTA, f-KRÉTA, FAR), valamint a vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai ( KIRA, SAP), megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban lévő adatait.

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi szabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Nem releváns

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Álláspályázatok

Igazgatói pályázat (pdf)

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Előző állapot: www.soproniszc.hu

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://kossuth-csorna.hu/

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

nem releváns

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Soproni Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
E-mail cím: info@soproniszc.hu
Tel: +36 99 311 916

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Wartha Attila

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó szerződések listája, amelyen a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Tanévrend - 2023/2024. tanév

Munkaterv - 2023/2024. tanév

Intézményi intézkedési terv a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez 2022.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns

https://kozadat.hu/kereso/

 

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok. Frissítve: 2022. 02. 28.

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2020. évi

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Ellenőrzési jelentés kivonat "A szakképzési centrumok által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok honlapon történő megjelentetése" című ellenőrzéshez, 2021.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
2021. III. negyedév
2021. II. negyedév
2021. I. negyedév

3.2. Költségvetések, beszámolók
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum

 

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Elemi költségvetés, 2021. évi

Elemi költségvetés 2022. évi

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Költségvetési beszámoló, 2020. évi

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Szöveges beszámoló, 2020. év

3.3. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Személyi juttatások, létszám, 2021. IV. negyedévi

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

 

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Nettó 5 MFT érték feletti szerződések 2021. év

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Közbeszerzési terv, 2021. évi
Közbeszerzési szabályzat
A 2021. évben közbeszerzési eljárás nem volt.
Megkötött szerződések

Archívum


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

9300 Csorna, Kossuth Lajos u. 30

Telefon: +3696261460

E-mail: szakisk@kossuth-csorna.edu.hu

OM azonosító: 203051/023


2024Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola